Subvencions

26.04.2010. DEPT. D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA. RESOLUCIÓ IUE/1196/2010, de 14 d’abril. S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions i préstecs directes en condicions preferents per al finançament d’actuacions en el sector automociò

Publicació DOGC

RESOLUCIÓ

IUE/1196/2010, de 14 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions i préstecs directes en condicions preferents per al finançament d’actuacions en el sector de l’automoció.

El sector de l’automoció a Catalunya té una importància cabdal en el conjunt de l’economia catalana i en particular en el seu teixit industrial. Aquesta importància s’ha visualitzat en els darrers temps en la consolidació d’un teixit productiu que abasta tot el conjunt de la cadena de valor, per la presència d’una ocupació especialitzada, per la vocació exportadora i internacional de les empreses que operen en el sector de l’automoció, i per l’aposta feta en els àmbits de la innovació i la transferència tecnològica.

Des del Govern es considera que fomentant els projectes d’inversió a mitjà i llarg termini que consoliden el lideratge de la indústria del sector de l’automoció a Catalunya, es pot afavorir la seva posició estratègica, i alhora fer front d’una manera més decidida al període de recuperació davant l’actual situació de recessió econòmica, i caiguda de la demanda.

L’Ordre IUE/469/2009, de 15 d’octubre (DOGC núm. 5498, de 4.11.2009), té com a objecte donar subvencions a fons perdut i crèdits a tipus d’interès zero a empreses del sector de l’automoció, preferentment fabricants de vehicles, mitjançant l’aplicació de noves tecnologies i processos d’innovació i recerca, i que incorporin criteris de millora mediambiental tant en la seva cadena de valor com en els productes finals.

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d’agost, pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories) (DOUE L 214, de 9.8.2008).

D’acord amb Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004), amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003) i amb el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009.

D’acord amb l’Ordre IUE/469/2009, de 15 d’octubre (DOGC núm. 5498, de 4.11.2009) per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions i de préstecs directes en condicions preferents per al finançament d’actuacions en el sector de l’automoció;

Vist l’informe previ de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, a proposta de la Secretaria d’Indústria i Empresa, i en virtut de les facultats que em són conferides d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Objecte

Obrir la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts en forma d’aportació dinerària i de préstecs directes en condicions preferents per al finançament d’actuacions en el sector de l’automoció.

—2 Bases reguladores

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per l’Ordre IUE/469/2009, de 15 d’octubre per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions i de préstecs directes en condicions preferents per al finançament d’actuacions en el sector de l’automoció.

—3 Partida pressupostària i import màxim

3.1 El pagament dels ajuts en forma d’aportació dinerària, per un import màxim de 1.600.000 euros que anirà a càrrec de la partida D/770000100/6220 del pressupost de la Secretaria d’Indústria i Empresa del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa per a l’any 2010.

3.2 El pagament dels ajuts en forma de préstec, per un import màxim de 5.100.000 euros, anirà a càrrec de la partida D/830000200/6220 del pressupost de la Secretaria d’Indústria i Empresa del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa per a l’any 2010.

3.3 En cas de produir-se renúncies, tindran dret a ser-ne beneficiaris els projectes que no han arribat a obtenir l’ajut i que, vistos els criteris de valoració continguts a l’apartat 10 de les bases, mantenen una posició immediatament posterior a la dels projectes seleccionats segons l’ordre de preferència establert, sempre que aquests projectes es puguin realitzar en els terminis establerts en aquesta convocatòria.

—4 Termini i forma de presentació de sol·licituds i documentació.

4.1 El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies naturals des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.2 Les sol·licituds han d’anar adreçades i s’han de presentar en la forma i en els llocs que disposen els apartats 7.1, 7.2 i 7.3 de l’ordre de bases.

4.3 Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació i han d’incloure la declaració responsable a què fan referència, respectivament, els apartats 7.4 i 7.5 de les bases reguladores, i es tramitaran pel procediment que preveu l’ apartat 9.

—5 Tramitació i resolució

5.1 La persona titular de la Secretaria d’Indústria i Empresa és la persona competent per resoldre aquests ajuts.

5.2 La resolució de concessió o denegació de l’ajut, degudament motivada, es notificarà a l’entitat interessada. La notificació s’haurà de cursar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, d’acord amb el que disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.3 La resolució d’atorgament indicarà la persona a qui es concedeix l’ajut, la quantia de l’ajut, les condicions i els terminis per a la realització de l’actuació de l’ajut i si s’escau el percentatge subvencionat del pressupost de l’activitat.

5.4 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Un cop transcorregut aquest termini, si no s’ha produït la notificació esmentada, s’entendrà que la sol·licitud és desestimada, per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, per la qual s’adeqüen els procediments administratius en relació amb el règim del silenci administratiu.

5.5 La resolució que dicti el secretari d’Indústria i Empresa no posa fia a la via administrativa. Contra aquesta resolució, es pot interposar recurs d’ d’alçada davant el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de notificació de la resolució.

5.6 La concessió de l’ajut en forma de préstec resta condicionada a l’efectiva formalització del préstec en les condicions que estableixi la resolució d’atorgament i al procediment de gestió interna que disposa el conveni de data 8 de febrer de 2010 entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i l’ Institut Català de Finances, que regula la tramitació i finançament d’aquesta línia de préstecs.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en un termini no superior a un mes, comptat des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1192, de 26 de novembre, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós- administrativa.

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 d’abril de 2010

Josep Huguet i Biosca

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

(10.105.011)

Comments are closed.